Adatkezelési tájékoztató

Az Értékmérő (a továbbiakban: Értékmérő) által a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózattal kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő:
Szervezet neve: 

Székhelye: 

Az érintettek és a kezelt adatok köre:

A Magyar Nemzeti Bankkal kötött megbízási szerződés tárgyát képező szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó. A kezelt adatok köre: név, cím, elektronikus cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés ideje:

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, melynek dokumentálása a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével történik. Az adatokat Értékmérő a megbízási szerződésben megfogalmazott elvárások teljesítése érdekében kezeli. Azokhoz a tanácsadók férhetnek hozzá, az adatkezelés során adatfeldolgozót igénybe vesz. Az adatokat az adatkezelő legfeljebb 5 évig kezeli. Az adatkezelés célja továbbá a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményező kérelem benyújtása és a Testülethez történő beérkezésének ellenőrzése.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Értékmérő az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz igénybe veszi más cég szolgáltatását. Értékmérő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Adattovábbítás:

A Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményező kérelem kormányablakon keresztül történő leadása miatt a kaposvári Kormányablak, illetve a Magyar Nemzeti Bank felé történhet adattovábbítás.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Értékmérő-tól arról, hogy az Értékmérő:

milyen személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen célból,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
kezeli-e még a személyes adatait,
kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Ezen felül kérheti az Értékmérő által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az Értékmérő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Értékmérő, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Értékmérő módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Értékmérő, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az Értékmérő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Értékmérő-t a személyes adatinak törlésére.

A törlési kérelmet az Értékmérő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az Értékmérő-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Értékmérő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Értékmérő, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Értékmérő-t az adatkezelés korlátozására. Korlátozás esetén az Értékmérő csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
úgy gondolja, hogy adatait az Értékmérő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Értékmérő-nak nincs szüksége ezekre az adatokra.
az Értékmérő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Értékmérő, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, úgy bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.